BADANIA KRUSZYW

 • Pobieranie próbek (PN-EN 932-1)
 • Skład ziarnowy kruszyw (PN-EN 933-1)
 • Jakość pyłów (badanie błękitem metylenowym) (PN-EN 933-9)
 • Mrozoodporność kruszyw (PN-EN 1367-1)
 • Mrozoodporność kruszyw w soli (PN-EN 1376-6)
 • Nasiąkliwość kruszyw (PN-EN 1097-6)
 • Polerowalność kruszyw (PSV) (PN-EN 1097-8)
 • Oznaczenie gęstości nasypowej (PN-EN 1097-3)
 • Oznaczenie gęstości ziaren (PN-EN 1097-6)
 • Odporność na rozdrabnianie (PN-EN 1097-2)
 • Badanie gęstości objętościowej przy wilgotności optymalnej — metoda Proctora (PN-EN 13286-2)
 • Wskaźnik piaskowy (PN-EN 933-8)
 • Kapilarność bierna
 • Pęcznienie liniowe (PN-EN 13268-470
 • Wskaźnik nośności CBR (PN-EN 13268-47)
 • Zawartość zanieczyszczeń lekkich (PN-EN 1744-1) 
 • Wskaźnik kształtu ziaren (PN-EN 933-4)
 • Badanie typu kruszyw (PN-EN 13043, PN-EN 13242, PN-EN 12620)

oferta sbi technologie