BADANIA BETONÓW CEMENTOWYCH

  • Pobieranie próbek betonu (PN-EN 12350-1)
  • Badanie konsystencji mieszanki betonowej (PN-EN 12350-2)
  • Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej (PN-EN 12350-7)
  • Badane wytrzymałości betonu na ściskanie (PN-EN 12390-3)
  • Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem (PN-EN 12390-8)