BADANIA GRUNTÓW

 • Oznaczenie wilgotności naturalnej;
 • Oznaczenie wilgotności optymalnej i max. gęstości objętościowej (Proctor)
 • Oznaczenie granicy płynności Casagrande'a Wl ;
 • Oznaczenie granicy plastyczności Wp;  
 • Obliczenie stopnia plastyczności Il;
 • Oznaczenie wskaźnika piaskowego;
 • Obliczenie wskaźnika filtracji k10;
 • Analiza sitowa;
 • Oznaczenie kapilarności biernej;
 • Oznaczenie wskaźnika nośności CBR;
 • Oznaczenie gęstości nasypowej;
 • Obliczenie wskaźnika różnoziarnistości U;
 • Oznaczenie zawartości części organicznych metodą utleniania.